FAQ

MGA KADALASANG TANONG:

Ito ay para sa mga kasapi ng TSPI na Borrower at Kapamilya.

Ngunit maari ring makabili ang hindi pa member sa pamamagitan ng MI Loan lamang.

KAAGAPAY PLANS

HALAGA

BLIP

P240 kada taon

Life Plus (LPIP)

P240 kada taon

Life Max (LMIP)

P560 kada taon

CLIP

P1 kada libo ng loan kada linggo

MRI

P10 kada libo ng loan kada taon

GLIP

P1,850 sa unang taon

P900 mula year 2 hanggang year 10

Ang Kaagapay Plans para sa Borrower at Kapamilya ay mabibili na sa

pamamagitan ng CASH, CBU WITHDRAWAL o Microinsurance (MI) LOAN.

Ang MI loan ay ang kombinasyon ng 3 Life plans (BLIP, Life Plus at Life MAX), total ng P1,130 sa isang taon.   Maaring mamili ng loan term mula 3, 6 o 12 months at may 1% na monthly interest.

Sila ang immediate family member ng Borrower/Kapamilya na may insurance coverage din.

  • Para sa married o may common law partner o single with children:

Asawa o partner (na walang legal na hadlang sa pagpapakasal) at hanggang 4 na anak (edad 1 hanggang 21);

  • Para sa single member na walang anak:

Magulang o kapatid (kung wala na ang magulang).

Ito ay mga sakit na taglay ng kasapi bago pa sumali sa TSPI MBAI. Ito rin ay mahigpit na inoorbserbahan kada loan ng isang borrower.  Walang babayarang benepisyo ang TSPI MBAI sa mga kasaping namatay dahil sa PEC kundi ang pagbabalik lamang ng binayarang prima ng kasapi.

Ang TPD o Total and Permanent Disability ay ang kondisyon ng pagkabaldado dahil sa sakit. Kadalasang may observation period na 6 months bago ma-release ang benepisyo sa kasaping may TPD.

Ang Accidental Daily Hospital Income Benefit o ADHIB ay benepisyong binibigay sa kasapi kapag na admit o na-confine sa isang ospital dahil sa aksidente. Ang confinement ay dapat umabot ng 24 oras pataas. Ang benepisyo ay P300 kada araw ng confinement hanggang maximum na 10 araw bawat taon.

Para sa Life Plans (BLIP, Life plus at Life Max)
Para sa pagpapatuloy ng coverage, dapat binabayaran ang contribution at premium taon taon o tuwing sumasapit ang policy anniversary o renewal date. 

Para sa Credit Plans (CLIP at MRI)
Ito ay binayaran kasabay ng pagbabayad ng loan sa TSPI. Ang insurance ay effective sa loob ng term ng pagkakautang lamang.

Para sa Old Age (GLIP)
Ito ay binabayaran sa loob ng 10 taon.

Ang EV ay ang 50% ng total na binayad sa BLIP ng isang kasapi.  Binabalik ito sa kasapi sa oras na sya ay umalis sa programa na may kaukulang interes mula sa unang taon hanggang sa huling pagbabayad.

Hindi. Kailangan mapanatili ang pagiging kasapi sa TSPI para maipagpatuloy ang membership o coverage.