Client Stories

“Dapat unahin si Lord at gagawa ka din, mag-ipon para sa pangarap.” (“God should be first and you should also do your part, save for your dream”).

“Magtrabaho ka lang…Nakikita naman ng Panginoon kung gusto mong umangat sa buhay.” (“Keep working…the Lord sees your desire for a better life.”)

“Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay magiging matatag.”-Proverbs 16:3

“Tiwala sa Diyos na maaayos lang din ang lahat sa takdang panahon” (“In God I trust that everything will be okay in His time”)

“Ang mga pinakikinabangan, kailangan pakisamahan, bigyan ng konswelo” (Those who were helpful should be treated well and given consideration.”)